Historia Duszpasterstwa Akademickiego w Białymstoku

DA

Duszpasterstwo akademickie w Białymstoku istnieje od ponad 50 lat. Jego początki związane są powstaniem wyższych uczelni w Białymstoku: Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej (1949, dzisiejszej Politechniki Białostockiej) i Akademii Medycznej (1950). Obecność profesorów i studentów w Białymstoku sprawiała potrzebę organizowania duszpasterstwa środowiska akademickiego. Miejscem, przy którym zaczęła się koncentrować posługa duszpasterzy akademickich był kościół farny, obecna Katedra. Wśród wielu zasłużonych duszpasterzy akademickich należy wymienić takich kapłanów jak: ks. Witold Pietkun, ks. Henryk Gulbinowicz, ks. Jan Zabański, ks. Stanisław Piotrowski, ks. Zygmunt Lewicki. W 1956 r. zaczęło się tworzyć także duszpasterstwo akademickie przy kościele św. Rocha. Ogromne zasługi dla rozwoju tego Ośrodka DA miał wieloletni duszpasterz ks. Jerzy Gisztarowicz.

Po 1989 r., wraz ze zmianą ustroju państwa polskiego oraz procesem przemian gospodarczych, społecznych, kulturowych i ekonomicznych, zaczęły pojawiać się nowe uczelnie, wzrastała ilość studentów i pracowników naukowych. Należało zatem wzmocnić i usprawnić działalność Duszpasterstwa Akademickiego, aby wzrastającej ilości młodzieży akademickiej zapewnić właściwą opiekę duchową. Szukano różnych rozwiązań, które mogłyby sprostać pojawiającym się wyzwaniom w środowisku akademickim. Po próbach mnożenia ilości Ośrodków Duszpasterstwa Akademickiego przy różnych parafiach zdecydowano się na wzmocnienie (także ilością duszpasterzy w jednym Ośrodku) tych oto trzech Ośrodków: Ośrodek przy parafii Katedralnej, Ośrodek przy Parafii NMP Matki Kościoła, Ośrodek przy parafii św. Rocha.

Przez cały okres istnienia Duszpasterstwa Akademickiego w Białymstoku Ośrodek DA przy Katedrze działał najprężniej i był wiodący spośród innych. Słusznie zatem pełni dzisiaj rolę Ośrodka Centralnego, w którym odbywają się główne wydarzenia religijne adresowane do świata akademickiego, jak inauguracja, rekolekcje, pielgrzymki, koncerty.